Algemene voorwaarden & privacy

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen jou, als opdrachtgever en/of deelnemer aan een cursus en MindfulMommy komt tot stand na een succesvolle inschrijving. Dat betekent dat jouw inschrijving per email is bevestigd, tezamen met een factuur. Na betaling van de factuur binnen de gestelde termijn van 8 kalenderdagen, ben je verzekerd van deelname wanneer het minimum aantal deelnemers, zoals vermeld op de website, wordt gehaald. Vanwege de kwaliteit van de cursus behoudt MindfulMommy zich het recht voor om de aanmelding van een deelnemer te weigeren.

Annuleren

Nadat je je succesvol hebt ingeschreven voor een cursus, heb je 14 kalenderdagen bedenktijd en kun je kosteloos annuleren, tenzij de cursus reeds is gestart. Als het voor de cursus geldende minimum aantal aanmeldingen zoals vermeld op de website niet wordt gehaald, kan de cursus door MindfulMommy worden geannuleerd. Dit hoor je uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de cursus Je ontvangt het betaalde cursusgeld retour. Wanneer je in het geval van een individueel en/of coachtraject, een afspraak wilt annuleren is dit kosteloos, indien je dit 48 uur van tevoren aangeeft. Wanneer je een afspraak korter dan 48 uur voor aanvang wilt annuleren, ben je de kosten verschuldigd. Als je een cursus wilt annuleren, kun je dit per brief of email (mindfulmommy.nu@gmail.com) doen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

– Bij annulering tot 31 kalenderdagen voordat de cursus start, ontvang je het betaalde cursusgeld retour met aftrek van 50 euro annuleringskosten.

– Wanneer je tussen de 30 en 14 kalenderdagen voor aanvang van de cursus annuleert, ontvang je 50% van het betaalde cursusgeld retour.

– Wanneer je annuleert korter dan 14 kalenderdagen voordat de cursus start, ontvang je geen restitutie van het cursusgeld. Annuleren is dan dus niet meer mogelijk. Je kunt je eventueel wel laten vervangen, mits je vervanger aan de voorwaarden van de doelgroep voldoet. Bij overmacht bijvoorbeeld door ernstige ziekte of sterfgevallen van dierbaren, blijven de deelnamekosten van kracht en wordt de deelnemer in de gelegenheid gesteld om de cursus op een ander tijdstip te volgen.

Verhindering

Het kan voorkomen dat een lesdag van een cursus onverhoopt geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld door ziekte van de docent. In dat geval zal je hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld en wordt de lesdag op een ander tijdstip, dan wel door iemand anders of op andere wijze ingevuld. Indien je, om welke reden dan ook een onderdeel of onderdelen van de cursus niet kunt volgen, is MindfulMommy niet aansprakelijk of verantwoordelijk tot enige vorm van vergoeding of om inhaallessen te verzorgen.

Uitvoering van de overeenkomst

MindfulMommy zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het kan daarbij voorkomen dat bepaalde werkzaamheden door derden worden verricht. Wanneer het naar inzicht van MindfulMommy tot een kwaliteitsverbetering leidt, behoudt MindfulMommy zich het recht voor de inhoud van de cursus tussentijds te wijzigen. Daarnaast heeft MindfulMommy het recht om de locatie tussentijds en zelfs tijdens de start van de cursus te wijzigen. De afstand tussen de eerder vermelde locatie en de nieuwe locatie zal niet meer dan 5 kilometer zijn. Indien vanwege COVID het niet mogelijk is om de cursus fysiek te laten plaatsvinden, vindt de cursus digitaal plaats. De overeenkomst tussen jou, als opdrachtgever en/of deelnemer en MindfulMommy blijft van kracht omdat de cursus ondanks de andere vorm wel doorgang vindt.

Betaling

Als er geen tijdige betaling plaatsvindt, heeft MindfulMommy het recht de deelnemer de toelating tot de cursus te weigeren, dit met het recht alsnog de gehele betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen. Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever en/of deelnemer.

Aansprakelijkheid

Deelname van de cursus is voor eigen risico. MindfulMommy is nergens voor aansprakelijk en is dus ook niet aansprakelijk voor eventuele claims op resultaten, gevolgen, bijkomstigheden, neveneffecten en/of andere doelen van de aangeboden cursus. Wanneer je niet tevreden bent, kun je dit via een persoonlijk gesprek of telefonisch kenbaar maken. Mocht de uitkomst van het persoonlijk onderhoud, niet bevredigend zijn, dan kun je je klacht schriftelijk, dan wel via email (mindfulmommy.nu@gmail.com) kenbaar maken aan MindfulMommy Je ontvangt binnen 14 werkdagen een reactie. Aan de inhoud van een informatieve brochure en/of teksten geplaatst op de website, Facebook, Linkedin of andere (sociale) media kunnen geen rechten worden ontleend. Op de overeenkomsten en de relatie tussen jou, als opdrachtgever en/of deelnemer en MindfulMommy is Nederlands recht toepassing.

Intellectueel eigendom

MindfulMommy maakt voor de cursus Mindful Zwanger & Bevallen gebruik van cursusmateriaal. Op deze cursusmaterialen berust auteursrecht. De auteur is MamaMinds. Dat betekent dat je materiaal niet mag overnemen zonder overleg met MamaMinds en bronvermelding, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Bij het cursusmateriaal van MamaMinds wordt in sommige passages verwezen naar andere auteurs met bijbehorende bronvermelding. In dat geval dient er naar de rechthebbende auteur verwezen te worden, met correcte bronvermelding. Al het materiaal is voor jou persoonlijk en mag je niet aan derden verstrekken.

AVG

Het staat MindfulMommy vrij om per email de deelnemer op de hoogte te brengen van informatie over de cursus of toekomstige nieuwe cursussen. Indien de deelnemer hiervan niet op de hoogte gesteld wil worden, kan hij een mail sturen naar mindfulmommy.nu@gmail.com zich af te melden zodat hij deze informatie niet ontvangt.

MindfulMommy | Hemelboog Buiten 19 | 1705TP Heerhugowaard | Telefoon 06 12 93 29 09 | mindfulmommy.nu | mindfulmommy.nu@gmail.com. | KvK nummer 83584749 |

Actievoorwaarden WINACTIE

Actie

 1. De actie loopt van 1 maart 2022 t/m 31 maart 2022.
 2. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of andere prijzen, dan wel andere diensten/producten van MindfulMommy en Pretecho Little One. MindfulMommy verloot 1 2d of 3d pretecho of een geslachtsbepaling voor de duur van 30 minuten. Pretecho Little One verloot een deelname aan de cursus Mindful Zwanger & Bevallen.
 3. Bij weigering of andere reden van niet-uitreiking van een prijs vervalt deze aan MindfulMommy en Pretecho Little One.
 4. Winnaars van de Actie worden (als er meerdere inzenders zijn) geselecteerd via een automatisch trekkingsmechanisme.
 5. Indien de deelnemer de winnaar van een prijs is, geeft hij/zij MindfulMommy en Pretecho Little One hierbij toestemming om zijn/haar naam, alsmede mogelijk foto’s en/of beeldmateriaal waarop hij/zij is afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie.
 6. De Prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en is gekoppeld aan de naam en het e-mail adres van de deelnemer.
 7. Bij MindfulMommy win je een pretecho van Pretecho Little  One. Deze kan bij jou thuis plaatsvinden of op het kantoor van Pretecho Little One in Zoetermeer. Indien de pretecho bij jou thuis plaats vindt, worden de reiskosten €0,42 per kilometer doorbelast.  Voor het berekenen van de reiskosten is het vertrekpunt Zoetermeer. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het verzorgen van de pretecho. Deze heb je namelijk gewonnen.
 8. Bij Pretecho Little One win je een deelname aan de cursus Mindful Zwanger & Bevallen. Je kunt kiezen uit de online variant of de fysieke variant.

Kennisgeving van de uitslag

 1. De winnaars van de Actie worden bekend gemaakt op Facebook ,Instagram en LinkedIn en ontvangen tevens een persoonlijk bericht.
 2. MindfulMommy en Pretecho Little One zorgen ervoor dat de prijzen binnen een maand nadat de contactgegevens zijn ontvangen aan de winnaars worden opgevolgd.
 3. Over de uitslag van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Algemene bepalingen en aansprakelijkheid

 1. MindfulMommy en Prectecho Little One en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan de Actie.
 2. MindfulMommy en Prectecho Little One zijn niet verantwoordelijk voor eventuele virussen, computer- en/of internetstoringen en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet kunnen deelnemen aan de Actie door voornoemde storingen.
 3. MindfulMommy en Prectecho Little One  zijn niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website op de computer of telefoon van de deelnemer waardoor het bericht mogelijk niet verstuurd kan worden.
 4. MindfulMommy en Pretecho Little One gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om, conform de algemene verordening gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Slotbepalingen

 1. Heeft u een vraag, opmerking of klacht naar aanleiding van deze Actie neem dan contact op met MindfulMommy via www.mindfulmommy.nu of Pretecho Little One via https://www.pretecholittleone.nl/
 2. Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder teksten en afbeeldingen, berusten bij MindfulMommy en Little Pretecho One.

Aldus opgemaakt te Heerhugowaard, 1 maart 2022